HỘI NGHỊ CBQL, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC: 2020 – 2021

Tháng Một 5, 2021 8:24 chiều

Thực hiện Công văn hướng dẫn số 14/ HD-LĐLĐ ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc tổ chức Hội nghị CBQL-VC và NLĐ năm học 2020 – 2021 của Liên Đoàn Lao Động huyện Quảng Trạch.
Trường Mầm non tổ chức Hội nghị CBQL-VC và NLĐ nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp theo kế hoạch năm học và xây dựng quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định đối với công chức, viên chức, tiêu chuẩn đánh giá công tác thi đua, tổ chức đăng ký thi đua năm học 2020 – 2021, thực hiện ký cam kết các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học 2020-2021.

 

FB_IMG_1609851864491

FB_IMG_1609851922729

FB_IMG_1609841286479

FB_IMG_1609851874840

FB_IMG_1609841316970

FB_IMG_1609851856538

FB_IMG_1609851887634

FB_IMG_1609851906812