HỘI THI ”GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Năm 27, 2018 4:10 chiều

Căn cứ kế hoạch hội thi “giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2017 – 2018 của trường Mầm non Cảnh Dương.

Mục đích: – Nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

– Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục;

– Giáo viên mầm non được nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương;

– Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Thời gian từ ngày 12 tháng 11 năm 2017 đến ngày 18 tháng 11 năm 2017

Sau đây là những hình ảnh của hội thi:

26734463_2051404651805843_4971593726989330306_n

26730962_2051404891805819_8916103197914832472_n

26229660_2051404795139162_4487646272288713908_n

26219262_2051404818472493_3039305911826127473_n

26166257_2045798949033080_937767754633608518_n

26001106_2045798729033102_1986580157994435817_n

26001062_2045798539033121_2354732909555942623_n

25659807_2042117852734523_1611096525883456789_n